Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Emekli Maaşı Haczedilir mi?

Emekli Maaşı Haczedilir mi?

Emekli Maaşı Haczedilir mi? Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre bağlanan gelirler, yardımlar ve aylıklar nafaka borçları dışında haczedilemez. Kişiler ancak muvafakat vererek emekli maaşlarının haczine muvafakat edebilirler. Muvafakat olmaksızın emekli maaşlarına tatbik edilen hacizler geçersizdir. Konu ile ilgili Yargıtay kararı paylaşılmıştır.

İcra Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Emekli Maaşı Haczedilir mi?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Emekli Maaşına Haciz

Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/ 19344
Karar No: 2016 / 2865
Karar Tarihi: 08.02.2016


(2004 S. K. m. 83) (5510 S. K. m. 93, 96)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ….tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptığı başvuruda, emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasını istediği, mahkemece, borçlunun hacze ilişkin 02.07.2007 tarihinde verdiği muvafakat geçerli olmadığından şikayetin kabulüne ve haczin kaldırılmasını karar verildiği anlaşılmaktadır.

17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı yasanın 56.maddesi ile değişik 5510 sayılı yasanın 93.maddesi “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.”

28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 32.maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 93/1 maddesinde yapılan değişiklik ile bu fıkraya göre haczi gerektiren, gelir aylık ve ödemelerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir.” hükmü getirilmiştir. Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup İİK. nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

Somut olayda; alacaklı tarafından iki adet bonoya dayalı olarak borçlu aleyhine 23.11.2006 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığını, örnek 10 ödeme emrinin 27.11.2006 tarihinde borçluya tebliğ edilerek takibin kesinleşmiş olduğu, 20.12.2006 tarihinde borçlunun Sosyal Sigortalar Kurumundan aldığı emekli maaşının 1/4’ünün haczi için müzekkere yazıldığı ve borçlunun emekli maaşının 1/4’ünün haczedilerek Şubat/2007′ den itibaren emekli maaşından aylık 118TL kesinti yapıldığı, borçlunun emekli maaşı üzerine 20.12.2006 tarihinde konulan haciz devam ederken borçlunun 02.07.2007 tarihinde icra dairesine başvurarak emekli maaşı üzerinde haciz dahi olsa emekli maaşından aylık 500TL’nın haczine muvafakat ettiği, bu muvafakat uyarınca 08.01.2008 tarihinde borçlunun emekli maaşı üzerine aylık 500TL haciz konulduğu anlaşılmaktadır.

Borçlunun emekli maaşından aylık 500TL kesinti yapılmadan önce emekli maaşından aylık 500TL haczedilmesine ilişkin olarak verdiği muvafakat, 500TL yönünden geçerli olmasada, bu mufakattan önce 20.12.2006 tarihinde borçlunun emekli maaşı üzerine ¼ oranında haciz tatbik edilerek kesintiler Şubat/2007 tarihinden itibaren yapılmaya başlanıldığından dolayı verilen muvafakat 20.12.2006 tarihli haciz oranı ile sınırlı olmak üzere geçerlidir.

O halde, mahkemece, borçlunun haczedilmez şikayetinin 20.12.2006 tarihinde tatbik edilen haciz oranını aşan kısım yönünden kabul edilmesi gerekirken, istemin tümden kabulü ile haczin tamamen kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

İcra Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Emekli Maaşı Haczedilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat