Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Emlak Komisyonu Sözleşmelerinde Cayma Geçerli mi?

Emlak Komisyonu Sözleşmelerinde Cayma Geçerli mi?

Emlak Komisyonu Sözleşmelerinde Cayma Geçerli mi? Emlak komisyoncuları ve gayrimenkul danışmanları tarafından, verecekleri hizmetlerle ilgili olarak cayma protokolleri düzenlenmektedir. Mülk sahipleri bazen emlakçıları aradan çıkarmak e komisyon ödememek için kendilerine ulaşan alıcılara satışı gerçekleştirmekte, emlakçılarla yapılan sözleşmelerini de feshetmektedirler. Sözleşmenin feshedilmesi emlakçının komisyona ve cayma bedeline hak kazanmadığı manasına gelmemekte, fesih ancak haklı bir nedene dayanıyorsa ancak cayma bedelinin ödenmemesi söz konusu olmaktadır. Konu ile ilgili Yargıtay kararı paylaşılmıştır.

Tüketici Hukuku ile ilgili emsal kararlar;  Emlak Komisyonu Sözleşmelerinde Cayma Geçerli mi?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Emlak Komisyon

Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/ 35978
Karar No: 2018 / 873
Karar Tarihi: 29.01.2018

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile aralarında gayrimenkul satış cayma tazminatı protokolü bulunduğunu, protokol gereğince davalının taşınmazının dava dışı …. 525.000,00 TL bedelle satılmasına ilişkin olarak anlaşmaya varıldığını, tellallık hizmetini yerine getirdiğini ancak davalının haksız yere sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek gayrimenkul satış bedeli üzerinden % 6 komisyon bedeli olan 37.170 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; cezai şart ve komisyon bedeli toplamı olan 29.085.00 TL’nin davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, tellallık sözleşmesi gereği kararlaştırılan komisyon ücretinin tahsili istemine ilişkin olup davacı, davalı ile aralarında imzalanan gayrimenkul satış cayma tazminatı protokolü gereğince tellallık hizmetini yerine getirdiğini ancak davalının haksız yere sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek sözleşmede kararlaştırılan komisyon bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı ise davacı ile aralarındaki sözleşmeyi feshetmekte haklı olduğunu, davacının aracı olduğu sözleşmenin alıcı tarafı olan dava dışı ..’nun satış bedelini tamamlayamaması nedeniyle sözleşmeyi feshederek taşınmazın kendi bulduğu kişiye sattığını savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Taraflar arasında “gayrimenkul Satış Cayma Temsilcilik ve Komisyon Sözleşmesi” imzalandığı, davacının iş bu sözleşme ile davalının taşınmazının satışına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu kapsamda taraflar arasında, davacının taşınmazının 525.00.00 TL bedelle dava dışı …’na satılmasına ilişkin olarak “gayrimenkul Satış Ve Cayma Tazminatı Protokolü” düzenlendiği ancak davalı yanca protokol gereği yerine getirilmeyerek sözleşmenin feshedildiği dosya kapsamı ile sabittir. Somut olayda uyuşmazlık, davalının akdi feshetmekte haklı olup olmadığı ve buna göre davacının ücrete hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. Hal böyleyken Mahkemece, öncelikle feshin haklı bir nedene dayanıp dayanmadığının tespit edilerek hasıl olacak sonuca göre sözleşme şartları değerlendirilerek davacının ücrete hak kazanıp kazanmadığının belirlenmesi gerekirken Mahkemece, açıklanan hususlar göz ardı edilerek davalının akdi fesih nedenleri üzerinde durulmadan eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tüketici Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Emlak Komisyonu Sözleşmelerinde Cayma Geçerli mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

dövmeci

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

ankara kira avukatı