Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

İşverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilir mi?

İşverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilir mi?

İşverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilir mi? İspat konusunda sadece işverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilmemekte, Yargıtay ispat açısından başka deliller de aramaktadır. Konu ile ilgili Yargıtay kararı paylaşılmıştır.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
İşverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilir mi?

İşverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilir mi?

Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/6150
Karar No: 2019/17308
Karar Tarihi: 03.10.2019

9. Hukuk Dairesi         2016/6150 E.  ,  2019/17308 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının davalı işyerinde 21.07.2006-21/02/2012 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, usulüne uygun tebligata rağmen yazılı ya da sözlü savunmada bulunmamıştır.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının ücreti taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Davacı, son ücretini net 1.500 TL olarak iddia etmiş, davalı ise kayıtlardaki ücreti savunmuştur.
Öncelikle asgari ücret üzerinde ücret aldığı iddiasını ispat külfeti davacı işçide, ödendiğini ispat külfeti ise davalı işverendedir. Davacı, iddiasını ispat bakımından bir tanık dinletmiş olup bu tanık, davacının ücretini bilmediğini beyan etmiştir. Açıklanan delil durumuna göre davacı, kayıtlarda gösterilen ücretten daha fazla ücret aldığını ispat edemediğinden, tüm hesaplamaların kayıtlardaki ücret üzerinden yeniden yapılması için, kararın bozulması gerekmiştir.
3-Davacı asil duruşmada yaptığı açıklamada, işi kendisinin bıraktığını açıkça beyan etmiş, davacı tanığı dahi bu hususu teyit etmiştir. Haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatına hak kazanamayacağı gözetilerek davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.
4-Davacı, davalı işyerinde yaptığı fazla mesailerin karşılığını alamadığı iddiasıyla fazla mesai ücreti alacağı talep etmiş, davalı ise davacının fazla mesai yapmadığını savunmuştur.
Davacı, iddiasını ispat bakımından tek bir tanık dinletmiş olup bu tanık, fazla mesai iddiasını doğrulamakla birlikte, karşılığı ücretin ödendiğini beyan etmiştir.
Davalı, bu tanığın beyanına kendilerine karşı dava açan husumetli tanık olduğu iddiasıyla karşı çıkmış, tanığın beyanlarını kabul etmemiştir.
Davalı ile bu tanığın husumetli olduğunun anlaşılması durumunda, tanığın beyanına son derece ihtiyatla yaklaşılmalı, sadece bu beyan, fazla mesai alacağı iddiasının ispatı bakımından yeterli kabul edilmemelidir.
Mahkemece yapılacak iş, davalı iddiası doğrultusunda, davacı tanığının İstanbul 7. İş Mahkemesi’nin 2013/485 Esas sayılı dava dosyasında davalıya karşı açılmış bir davasının olup olmadığını araştırıp oluşacak sonuca göre fazla mesai iddiasını yeniden değerlendirmektir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat