Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

İşe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa ne olur?

İşe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa ne olur?

İşe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa ne olur? İşe iade davasının devamı sırasında da işverenin işçiyi işe davet etmesi ve başlatması mümkündür. Peki işe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa, işverenin ödemesi gereken tazminatlar yine de ödenecek midir? İşçi, işe dönüşünde alacaklarından açıkça feragat etmemişse, işe başlatmama tazminatı dışında kalan diğer hakları ve en çok dört aylık ücreti yine de işçiye ödenmek durumundadır. İşverenin işçiyi dava devam ederken işe çağırması, kendi yaptığı fesih işleminin geçersizliğini de ortaya koymaktadır.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
İşe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa ne olur?

İşe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa ne olur?

Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/24491
Karar No: 2017/17588
Karar Tarihi: 07.11.2017

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin, davalı şirkette 20/07/2012 tarihinde çalışmaya başladığını, iş sözleşmesinin 24/07/2015 tarihine herhangi bir sebep ve gerekçe gösterilmeksizin ve yazılı bildirim de yapılmaksızın feshedildiğini, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını ileri sürerek; feshin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının açtığı işe iade davasının akabinde, müvekkili şirketin 07/10/2015 tarihli ihtarname ile davacıyı aynı görev ve şartlarda işe davet ettiğini ve davacının 14/10/2015 tarihinde işe tekrar başladığını, SGK nezdinde de işe girişinin yapıldığını, işe yeniden başlayan davacının müvekkilinin tüm iyi niyetine rağmen ilk günden itibaren adeta böyle bir davet beklemediğini gösteren davranışlarda bulunduğunu, aynı şartların kendisine sağlanmadığını ve işe davetin samimi olmadığını ileri sürdüğünü ve son olarak işe devam etmeyerek ayrıldığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece,davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
Mahkemece; davacının, 24/07/2015 tarihine işine son verildikten sonra yargılama aşamasında ise işten ayrıldığı davet edildiği ve davalıya ait işyerinde tekrar çalışmaya başladığı, yaklaşık 1 ay çalıştıktan sonra işten ayrıldığı, davacının davalıya ait işyerinde yeniden aynı koşullar ile işe başladığı ve samimi olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine hükmedilmiştir.
Işe iade davası 24/07/2015 tarihinde gerçekleştirilen feshin geçerli bir nedene dayanıp dayanmadığının tespitine ilişkin olup, davacı işçinin iş sözleşmesi feshedildikten sonra tekrar aynı işyerinde işe başlaması ve bir müddet çalıştıktan sonra iş sözleşmesinin sona ermesi ancak başka bir davaya konu edilebilir.
İşe iade davası açan işçinin yargılama devam ederken işe başlatılması, işverenin feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiği şeklinde değerlendirilmeli ve bu nedenle feshin geçersizliğine karar verilmelidir. Bu durumda, dava açan işçinin işe iadesi ve işe başlatmama tazminatına ilişkin talepleri konusuz kalacaktır. Çünkü işe iade sağlanmış ve davacı işçi işe başlatılmıştır.
Buna karşılık davacı, açıkça feragat etmemiş yada talebini geri almamış ise boşta geçen en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının ise hüküm altına alınması gerekir. Dosya içeriğine göre davacı işe başlatıldıktan sonra söz konusu ücret ve diğer haklarından açıkça feragat etmemiştir.
Bu nedenlerle, mahkemece; 24/07/2015 tarihinde işverence gerçekleştirilen feshin geçersizliğinin tespiti ile boşta geçen sürenin 4 aydan az olduğu da dikkate alınarak hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE, Davacı yargılama sırasında işe başlatıldığından işe iade ve işe başlatmama tazminatı konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına,
3.Davacı işçinin geçersizliğine karar verilen 24/07/2015 fesih tarihi ile işe başlatıldığı tarih olan 14/10/2015 arasında geçen ücret ve diğer haklarının davalıdan alınıp davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
4. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
5. Davacı tarafından yapılan 200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına,
6. Bakiye gider avanaslarının taraflara iadesine,
7. Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT’ne göre belirlenen 1.980,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 07/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat