Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

İş verenin iş sözleşmesini feshi nasıl olmalı?

İş verenin iş sözleşmesini feshi nasıl olmalı?

İş verenin iş sözleşmesini feshi nasıl olmalı? İş veren tarafından iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesi ancak yazılı olarak ve sebep gösterilerek feshedilebilir. İş güvencesi ise iş yerinde 30 ve daha fazla işçinin çalışması ve iş sözleşmesi feshedilmek istenen işçinin en az 6 aydır o iş yerinde çalışıyor olması manasına gelir. Fesih sebebinin yazılı fesih bildiriminde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İş Kanunun 25. Maddesine göre yapılacak fesihlerde ise, yazılı olma şartı aranmamaktadır.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
İş verenin iş sözleşmesini feshi nasıl olmalı?

İş verenin iş sözleşmesini feshi nasıl olmalı?

Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/8812
Karar No: 2015/16179
Karar Tarihi: 04.05.2015

9. Hukuk Dairesi         2015/8812 E.  ,  2015/16179 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

İş sözleşmesinin haklı veya geçerli bir neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Karar süresinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca aynı yasanın 18. maddesi kapsamında kalan işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek isteyen işverenfesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Yazılı fesih bildiriminin de, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde içermesi zorunludur.
Yazılı şekil, ayrıca açıklık, aleniyet ve ispat fonksiyonu haizdir. Yazılı şekil, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca yapılacak fesihler için geçerlilik şartı olarak aranmaktadır. Madde uyarınca, işveren fesih bildirimini yazılı yapmak zorunda olduğu gibi fesih sebeplerini de yazılı olarak göstermek zorundadır. Buna karşılık, aynı Kanun’un 25’inci maddesinde öngörülen işverenin haklı nedenle derhal feshinde yazılı şekil şartı aranmamaktadır. “Geçerli bir sebep” yazılı fesih bildirimi ile belirtme zorunluluğu, “iş güvencesi kapsamı içindeki işçiler için zorunludur. (Dairemizin 23.06.2008 gün ve 2007/41025 Esas, 2008/17104 Karar sayılı ilamı).
İş Kanunu’nun 22’nci maddesine dayanılarak yapılacak değişiklik feshinde de aynı esaslar geçerli olup; fesih bildiriminin yazılı olması ve fesih sebeplerinin yazılı gösterilmesi geçerlilik koşuludur. İş Kanunu’nun 22’nci maddesi açısından dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, işverenin değişiklik teklifini de yazılı yapmasıdır. Değişiklik teklifinin yazılı yapılması da geçerli bir icabın varlığından söz edebilmek için şarttır.
fesih beyanı, İş Kanunu’nun 19’uncu maddesinde öngörüldüğü şekilde yazılı olarak kaleme alınmakla geçerli fesih için gerekli olan bütün şartlar yerine getirilmiş olmaz. Söz konusu beyanın, bu haliyle, yani yasal geçerlilik şartına uygun aslının da muhataba (işçiye) ulaşması zorunludur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 19’uncu maddesinde öngörülen yazılı şekil şartına uymamak feshi geçersiz kılar. Yazılı fesih bildiriminde, fesih açık ve kesin sebebinin gösterilmemesi, İş Kanunu’nun 20’nci maddesi anlamında feshin geçersizliği sonucunu doğurur. (Dairemizin 15.09.2008 gün ve 2008/1011 Esas, 2008/23499 Karar sayılı ilamı).
Sadece fesih bildiriminin değil fesih sebeplerinin de yazılı olması ve işverence fesih bildirimi ile gerekçelerini kapsayacak şekilde altının imzalanması gerekir. işverenfesih bildiriminde gösterdiği fesih sebebi ile bağlıdır. İşe iade davasındaki savunmasında ilaveten başka bir sebep ileri süremeyeceği gibi bu sebepten farklı bir sebebe dayanamaz.
Somut olayda davalı işveren tarafından, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiği savunulmasına karşın davacıya kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiği, işverence SGK’ya işten çıkış kodunun kod 4 “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” olarak bildirildiği ve tarafların imzasını taşıyan 08.03.2013 tarihli yazılı fesih bildiriminde davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshedildiğinin belirtildiği dikkate alındığında haklı nedenle fesih savunmasına itibar edilmesi mümkün değildir. Davalı işveren fesih bildiriminde gösterilen sebeple bağlı olup, bu sebebi değiştiremez. Dolayısı ile mahkemenin feshin haklı sebebe dayandığı yönündeki kabulü hatalıdır.
Yukarıdaki ilkeler doğrultusunda, işçinin iş akdini geçerli nedenle feshetmek isteyen işverenfesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Dosya içerisinde yer alan fesih bildiriminde fesih sebebinin açık ve kesin olarak gösterilmediği ve bu durumun feshin geçersizliği sonucunu doğurduğu gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulü yerine reddine hükmedilmesi, bozmayı gerektirmiştir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Davalı Üniversite harçdan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına davacının yatırdığı harçların karar kesinleştiğinde ve isteği halinde davacıya iadesine
6. Davacının yaptığı harçlar hariç 372,95 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.500-TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Kesin olarak, 04.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat