Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Fazla Mesai Nasıl İspatlanı?

Fazla Mesai Nasıl İspatlanı?

Ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin tahsili için iş mahkemesinde açılacak olan alacak davasında, işçi fazla mesai yapıldığını yazılı deliller veya tanıkla ispatlayabilir. Ancak, iş yeri giriş çıkış kayıtları yazılı ve imzalı ise veyahut kart okuma sistemi gibi sistemlerle, iş yerine giriş çıkış saatleri kayıt altına alınıyorsa, işçi fazla mesai yapıldığı iddialarını ancak yazılı delille ispatlayabilir. İmzalı işe giriş çıkış kayıtlarının düzgün ve gerçeğine uygun tutulmadığı iddiası ise tanıkla ispatlanabilir. İşçinin fazla mesai yapıldığı iddiasını açacağı davada mutlak suretle ispat etmesi gerekmektedir.

İş Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Fazla Mesai Nasıl İspatlanı?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Fazla Mesai Nasıl İspatlanı?

Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8529
Karar No: 2018/23117
Karar Tarihi: 13.12.2018


A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin yurtdışı projelerinde 01.05.1991 – 03.08.2008 tarihleri arasında alçıpan ustası olarak aralıksız çalıştığını, iş akdinin haksız feshedildiğini, son ücretinin 1.000 USD olduğunu, 3 öğün yemek, barınma ve ısınma gibi gereksinimlerinin davalı işveren tarafından karşılandığını, iş akdinin sonlandırılarak Türkiye’ye gönderildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.


B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının müvekkili şirkette sadece 25.05.1990 – 19.08.1990, 30.05.1991 – 29.08.1999 ve 12.03.2007-09.07.2007 tarihleri arasında çalıştığını, alacakların zamanaşımına uğradığını, iş akdinin iş disiplinine aykırı davranışları nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini, 2,49-USD saat ücretiyle çalıştığını, tüm ücretlerinin bordrolara yansıtılarak davacı hesabına ödendiğini, bordro ve banka kayıtlarının birbiri ile uyumlu olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.


E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, işverence ödenen ücret içinde fazla çalışma ve tatil ücreti alacaklarının yer alıp almadığı noktasında toplanmaktadır.


Dosya içinde yer alan ücret bordroları ve mesai şeritleri imzasız olup, aylık normal çalışma, fazla çalışma ve tatil çalışmalarını da içerir şekilde düzenlenmiştir. Bazı aylarda normal mesai süresi azaltılarak ve karşılığında fazla çalışma ile tatil mesaisi süreleri arttırılarak bordro düzenlendiği, böyle olunca davacı işçiye esasen aylık olarak yabancı paralar üzerinden temel ücret ödendiği ancak imzasız bordrolarla fazla çalışma ile tatil ücretleri de gösterilmek suretiyle tahakkuka gidildiği anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla, bordrolarda yer alan toplam ödeme tutarları sadece temel ücreti ilgilendirmektedir. Bordrolarda yer alan toplam ödeme tutarları sadece temel ücreti ilgilendirdiğinden işverenin kayıtlarında (bordro ve bordrolara uygun olarak tanzim edilen mesai şeritleri) yer alan fazla mesai ve tatil çalışma süreleri davacı işçinin fazla mesai yaptığını ve tatil günlerinde çalıştığını göstermez. Kaldı ki bu bordroların ve mesai şeritlerinin gerçekte alınan ücreti gizlemek için sonradan gerçeğe aykırı olarak tanzim edildiği davacı tarafın da kabulündedir. Bu halde söz konusu alacakların varlığını ispat yükü davacıdadır. Davacı çalışma olgusu yönünden işyeri kayıtlarına ve tanık beyanlarına dayanmıştır.


Somut uyuşmazlıkta, davacı tanıkları çalışma süreleri itibariyle davacının fazla mesai yapıp yapmadığını, tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını bilebilecek durumda olmadıkları gibi işyerinde fazla mesai yapılmadığını ve hafta tatili günlerinde de çalışılmadığını beyan etmişlerdir.


Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, işyeri kayıtlarına göre davacının fazla çalışma yaptığı ve tatil günlerinde çalıştığı kabul edilip alacak hesaplanmıştır. Oysa yukarıda anlatıldığı gibi bordrolarda yer alan toplam ödeme tutarları sadece temel ücreti ilgilendirdiğinden işverenin kayıtlarında (bordro ve bordrolara uygun olarak tanzim edilen mesai şeritleri) yer alan fazla mesai ve tatil çalışma süreleri davacı işçinin fazla mesai yaptığını ve tatil günlerinde çalıştığını göstermez. Davacı fazla çalışma yaptığını ve tatil günlerinde çalıştığını somut delillerle kanıtlayamadığından bu taleplerin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.


F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 13/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İş Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Fazla Mesai Nasıl İspatlanı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

dövmeci

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

ankara kira avukatı